RAMBOXS 低至$5開倉優惠(至18年5月26日)

young@2018-05-19 10:22

多款精選產品$20起,最貴嘅都係$68炸,超抵買Edifier耳機、收音機、VR眼鏡、數字畫板全部都以📉超低價發售
RAMBOXS 低至$5開倉優惠(至18年5月26日)
RAMBOXS 低至$5開倉優惠(至18年5月26日)RAMBOXS 低至$5開倉優惠(至18年5月26日)RAMBOXS 低至$5開倉優惠(至18年5月26日)RAMBOXS 低至$5開倉優惠(至18年5月26日)
數量有限,售完即止
優惠期:2018年5月16日至26日
地址:深水埗元州街165號步陞大廈5樓

P.S.精選產品以購買單據上的日期計算,擁有1個月保養

返回電腦數碼優惠情報
上一頁 回覆 新主題 主頁
查看完整電腦版